Raport 13/2016

Data: 21.12.2016

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport Bieżący nr 13/2016 z dnia 21.12.2016

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 20 grudnia 2016 r. otrzymał od MetLife PTE S.A. zawiadomienie w związku z art. 69 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zmianami), iż zarządzany przez nie MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny („OFE") w wyniku zakupu akcji Spółki w dniu 13 grudnia 2016 r. zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Asseco Business Solutions S.A. o co najmniej 2%.

Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE posiadał 4 815 039 akcji, co stanowiło 14,408% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 4 815 039 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 14,408% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie OFE posiada 4 816 439 akcji, co stanowi 14,41% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 4 816 439 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,41% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy OFE dopuszcza możliwość zwiększenia ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności inwestycyjnej OFE z zamiarem osiągniecia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat. OFE nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania Spółki.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539)