Raport 14/2009

Data: 08.05.2009

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2009 roku wraz z uzasadnieniem

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 maja 2009 roku:

 

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ..........................................

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uzasadnienie:
Stosownie do postanowień art. 409 § 1 ksh oraz §19 ust.1 Statutu Spółki, po otwarciu obrad Walnego
Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia oraz podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych.


UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:

 

 1. .............................................................
 2. .............................................................
 3. .............................................................

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Stosownie do postanowień części IV. Kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zarządza po przyjęciu funkcji wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania.


UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr _/2009 z dnia ....2009 roku w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008;
 10. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008;
 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008;
 12. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2008 i wypłaty dywidendy;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika
z uprawnienia akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w zakresie zmian porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowanego przez Zarząd Spółki.


UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008, w tym: rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie ........... tys. zł. (słownie: ...................................), bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku zamykający się sumą bilansową ............... tys. zł. (słownie: .................................), rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ............ tys. zł. (słownie: ...................................) oraz dodatkowe noty objaśniające.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy.


UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008, w tym: skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie .......... tys. zł. (słownie: .........................), skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku zamykający się sumą bilansową ......................... tys. zł. (słownie: ...............................................), skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ..................... tys. zł. (słownie: ...............................) oraz zasady polityki rachunkowości i dodatkowe noty objaśniające.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 5 ksh przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy


UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2008.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu spółki z jej działalności w ubiegłym roku obrotowym.


UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2008, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2008.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 5 ksh stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.


UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 roku


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

 

UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 roku


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Cezaremu Maciejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 roku


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Manieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 roku


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Frysztakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Dutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 9 października 2008 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

 

UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wiktorowi Ząbkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 9 października 2008 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Lipińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 9 października 2008 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Barczentewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Duchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 12 marca 2008 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Góral absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 12 marca 2008 roku do 4 lipca 2008 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Konradowi Marchlewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 7 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanawia zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie ......................... PLN (słownie: .......................) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po ......PLN (słownie: .......................) na jedna akcje.

 

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 26 maja 2009 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2009 roku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 2 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji, co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.


UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009r.
w sprawie zmian Statutu Spółki


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dokonaniu następujących zmian Statutu Spółki:

 

1. Skreśla się w całości §5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

 

§ 5 Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej i badawczo - rozwojowej, w szczególności w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności - PKD):
a) 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;
b) 22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji;
c) 32.30.B. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem;
d) 33.20.B. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych;
e) 51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
f) skreślony
g) 51.85.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych;
h) 51.86.Z Sprzedaż hurtowa części elektronicznych;
i) 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa;
j) 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego;
k) 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej;
l) 52.63.A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową;
m) 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana;
n) 64.20.A Telefonia stacjonarna i telegrafia;
o) 64.20.B Telefonia ruchoma;
p) 64.20.C; Transmisja danych;
q) 64.20.D Radiokomunikacja;
r) 64.20.E Radiodyfuzja;
s) 64.20.F Telewizja kablowa;
t) 64.20.G Działalność telekomunikacyjna pozostała;
u) 70.1 Obsługa nieruchomości na własny rachunek;
v) 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
w) 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
x) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek;
y) 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie;
z) 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego;
aa) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych;
bb) 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń;
cc) 71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego;
dd) 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego;
ee) 72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania;
ff) 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała;
gg) 72.30.Z Przetwarzanie danych;
hh) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych;
ii) 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych księgujących i sprzętu komputerowego;
jj) 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką;
kk) 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych;
ll) 73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
mm) 74.14 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i  zarządzania;
nn) 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane;
oo) 93.05.B Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.
3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.


2. Postanowienia §5 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

 

„§ 5 Przedmiot działalności Spółki

2. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej i badawczo - rozwojowej, w szczególności w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności - PKD):
a) Produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z)
b) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)
c) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
d) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z)
e) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
f) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1)
g) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2)
h) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.3)
i) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.4)
j) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z)
k) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)
l) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
m) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
n) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
o) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)
p) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
q) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
r) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z)
s) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)
t) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)
u) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z)
v) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z)
w) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z)
x) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z)
y) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
z) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z)
aa) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z)
bb) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z)
cc) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z)
dd) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z)
ee) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
ff) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
gg) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
hh) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
ii) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z)
jj) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
kk) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
ll) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
mm) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
nn) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
oo) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z)
pp) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z)
qq) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)
rr) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)
ss) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z)
tt) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z)
uu) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
vv) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
ww) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
xx) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
yy) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
zz) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
aaa) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
bbb) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
ccc) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
ddd) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
eee) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
fff) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
ggg) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
hhh) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
iii) Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z)
jjj) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
kkk) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
lll) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)
mmm) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z)
nnn) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)
ooo) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
ppp) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
qqq) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)
rrr) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z)
sss) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)

 

3. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.

 

4. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych."

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

 

Uzasadnienie:
Zmiany Statutu Spółki związane są ze zmianą klasyfikacji działalności PKD (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności - Dz. U. Nr 251, poz. 1885 w dniu 31 grudnia 2007 r.)

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).