Raport 14/2014 - korekta

Data: 23.06.2014

Wybór biegłego rewidenta - korekta

Raport Bieżący nr 14/2014 z dnia 23.06.2014


Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym koryguje oczywistą omyłkę pisarską w treści zdania pierwszego Raportu Bieżącego nr 14/2014:

Było: „...Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie..."

Powinno być: „...Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (przed przekształceniem Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) ..."

 

Pozostałe zapisy raportu są właściwe i pozostają bez zmian.


Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).