Raport 14/2021

Data: 16.06.2021

Zmiany w składzie Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Raport Bieżący nr 14/2021 z dnia 16.06.2021

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Asseco BS") informuje, że w dniu 16.06.2021 r. Rada Nadzorcza Asseco BS, na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku, powołała - z dniem 16.06.2021 r. - w skład Komitetu Audytu Spółki dwóch nowych członków: Pana Marcina Murawskiego i Pana Rafała Kozłowskiego w celu uzupełnienia składu Komitetu Audytu. Jednocześnie Rada Nadzorcza wskazała Pana Marcina Murawskiego jako Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki.

Konieczność uzupełnienia składu Komitetu Audytu spowodowana została wcześniejszą rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożoną przez Pana Piotra Stępniaka pełniącego jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki (raport bieżący nr 4/2021 z dnia 16.04.2021 r.) i wyborem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Business Solutions S.A. dwóch nowych członków Rady Nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji obejmującej lata 2017 - 2022 (raport bieżący nr 11/2021 i 12/2021 z dnia 09.06.2021 r.) oraz rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu złożoną w dniu 16.06.2021 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej przez Pana Adama Górala - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Spółka informuje, że skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:
1. Pan Marcin Murawski - Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Pan Rafał Kozłowski - Członek Komitetu Audytu,
3. Pan Romuald Rutkowski - Członek Komitetu Audytu.

Zarząd Asseco BS informuje ponadto, iż Rada Nadzorcza Spółki potwierdziła spełnienie przez Członków Komitetu Audytu Asseco Business Solutions S.A. kryteriów określonych w ww. Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
1) Pan Romuald Rutkowski i Pan Marcin Murawski spełniają kryteria niezależności;
2) Pan Marcin Murawski oraz Pan Rafał Kozłowski posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
3) Pan Rafał Kozłowski oraz Pan Romuald Rutkowski posiadają wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).