Raport 15/2009

Data: 21.04.2009

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy oraz zmiana treści projektu uchwały

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy oraz zmiana treści projektu uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2009 roku


Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż intencją Zarządu jest zarekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., które zostało zwołane na dzień 15 maja 2009 r. wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy 2008 w wysokości 0,42 zł na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A.

Jednocześnie w związku z raportem bieżącym nr 14/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 roku Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje zmienioną treść projektu uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 maja 2009 roku:

 

UCHWAŁA Nr 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanawia zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 14 148 871,45 zł (czternaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych czterdzieści pięć złotych) podzielić w następujący sposób:
• zysk za rok obrotowy 2008 w wysokości 14 035 641,06 zł (czternaście milionów trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych sześć groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy tj. wypłacić dywidendę w kwocie 0,42 zł (czterdzieści dwa grosze) na jedną akcję.
• zysk za rok obrotowy 2008 w wysokości 113 230,39 zł (sto trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych trzydzieści dziewięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

 

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 26 maja 2009 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2009 roku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).