Raport 15/2012

Data: 17.05.2012

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka") działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki informuje, iż w dniu 17 maja 2012 roku otrzymał od akcjonariusza AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny zgłoszenie kandydatury Pana Grzegorza Ogonowskiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Do niniejszego raportu Spółka załącza CV kandydata.

Podstawa Prawna: Zgodnie z rozdziałem II, pkt 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz § 38 pkt 1 ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).