Raport 16/2008

Data: 23.04.2008

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej przekazuje wykaz wszystkich raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że oryginały raportów bieżących znajdują się
w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa oraz na stronie http://www.assecobs.pl/ASSECO/pl/1062/

 

Wykaz raportów bieżących:

 lp.  Numer raportu 
Data sporządzenia
 Temat 
1
1/2007
09-11-2007 Przystąpienie do systemu ESPI
2 2/2007 09-11-2007 Rejestraja akcji w KDPW

3

3/2007 12-11-2007 Oświadczenie Zarządu Asseco Business SOlutions S.A ws. Przyjęcia zasad ładu korporacyjnego
4
4/2007 12-11-2007 Przydział akcji
5
52007 16-11-2007 Dopuszczenie do obrotu giełdowego
6
6/2007 16-11-2007 Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji oraz praw do akcji.
7
7/2007 22-11-2007 Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów
8
8/2007 22-11-2007 Nabycie akcji Asseco Busines Solutions przez osobę zarządzającą
9
9/2007 22-11-2007 Nabycie akcji Asseco Busines Solutions przez osobę zarządzającą
10
10/2007 26-11-2007 Podsumowanie ofert publicznej Asseco Business Solutions S.A
11
11/2007 27-11-2007 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego
12
12/2007 30-11-2007 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego - korekta  Raportu bieżącego nr 11/2007 z dnia 27.11.2007r.
13
13/2007 27-11-2007 Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów.
14
14/2007 30-11-2007 Zmiana dotychczas posiadanego udziału Asseco Poland S.A w kapitale zakładowym Asseco Busines Solutions S.A
15
15/2007 30-11-2007 Zakup akcji spółki Anica System S.A przez Asseco Business Solutions S.A - realizacja celów emisji
16
16/2007 05-12-2007 Wybór biegłegp rewidenta
17
17/2007 08-12-2007 Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C
18
18/2007 11-12-2007 Rejestracja akcjii serii S w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 

PODSTAWA PRAWNA: art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).