Raport 16/2012

Data: 22.05.2012

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka") działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki informuje, iż w dniu 22 maja 2012 roku otrzymał od akcjonariusza Pana Wojciecha Barczentewicza zgłoszenie kandydatury Pana Adama Pawłowicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Do niniejszego raportu Spółka załącza życiorys kandydata.

Podstawa Prawna: Zgodnie z rozdziałem II, pkt 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz § 38 pkt 1 ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)