Raport 16/2016

Data: 22.12.2016

Objęcie akcji spółki Asseco Business Solutions S.A. przez Asseco Enterprise Solutions, a.s.

Raport Bieżący nr 16/2016 z dnia 22.12.2016

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Asseco BS") informuje, iż w dniu 22 grudnia 2016 r. otrzymał od Asseco Enterprise Solutions, a.s. z siedzibą w Bratysławie („AES") zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 28 czerwca 2013 r., Dz.U. z 2013 r., poz. 1382) (dalej „Ustawa o ofercie"), że w dniu 19 grudnia 2016 r. w wyniku rejestracji spółki AES, w której kapitał zakładowy został pokryty aportem w postaci 15 528 570 akcji spółki Asseco BS, wniesionym przez Asseco Poland S.A. w zamian za objęcie akcji wyemitowanych przez spółkę AES, spółka AES nabyła od Asseco Poland S.A. 15 528 570 akcji Asseco BS.

Spółka AES posiada obecnie 15 528 570 akcji Asseco BS, stanowiących 46,47% udział w kapitale zakładowym Asseco BS i uprawniających do 15 528 570 głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco BS, stanowiących 46,47% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Asseco BS.

Przed rejestracją spółka AES nie posiadała akcji Asseco BS.

Brak jest podmiotów zależnych wobec spółki AES, które posiadałyby akcje Asseco BS. Spółka AES nie zawarła umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zmianami).