Raport 16/2021

Data: 29.11.2021

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR

Raport Bieżący nr 16/2021 z dnia 29.11.2021

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 29.11.2021 r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie w trybie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Zgodnie z przekazaną informacją osoba pełniąca obowiązki zarządcze w dniu 26.11.2021 r. nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8733 akcje Asseco Business Solutions S.A. po cenie 40,00 PLN za jedną akcję. Do niniejszego raportu bieżącego załączamy otrzymane powiadomienie o transakcji.

Podstawa Prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.