Raport 16/2022

Data: 22.08.2022

Rejestracja zmian statutu Spółki

Raport Bieżący nr 16/2022 z dnia 22.08.2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 12 lipca 2022 roku, Zarząd Asseco
Business Solutions S.A. niniejszym informuje, że w dniu 22.08.2022 r. powziął informację o
zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 18.08.2022 r., zmiany Statutu
Spółki dokonanej na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 12 lipca 2022 roku.


Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. obejmuje
postanowienie § 13 ust. 2 i polega na tym, że:


§ 13 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
„2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków.”
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do sześciu (6) członków.”


Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).