Raport 17/2009

Data: 15.05.2009

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 15 maja 2009 r.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 maja 2009 r. w Lublinie:

 

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Piotra Jakubowskiego

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:

 1. Sylwię Makowską.
 2. Dorotę Drążkiewicz.
 3. Mariusza Lizon.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 79(3182) poz. 4960 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w następującym brzmieniu:

 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008;
 10. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008;
 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008;
 12. Podjęcie ucwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2008 i wypłaty dywidendy;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008, w tym: rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 14 149 tys. zł. (słownie: czternaście milionów sto czterdzieści dziewięć tys. zł), bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku zamykający się sumą bilansową 264 082 tys. zł. (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące zł.), rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 925 tys. zł. (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy zł.) oraz dodatkowe noty objaśniające.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008, w tym: skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 24 122 tys. zł. (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto dwadzieścia dwa tysiące zł.), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 23 090 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy zł), skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku zamykający się sumą bilansową 283 941 tys. zł. (słownie: dwieście osiemdziesią trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy zł.), skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18 938 tys. zł. (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy zł. ) oraz zasady polityki rachunkowości i dodatkowe noty objaśniające.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie
art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki,
po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2008.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie
art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2008, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2008.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 roku


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 roku


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Cezaremu Maciejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 roku


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Manieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 roku


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Frysztakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Dutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 9 października 2008 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wiktorowi Ząbkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 9 października 2008 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Lipińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 9 października 2008 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Barczentewiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Góralowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Adamskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Duchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 12 marca 2008 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

UCHWAŁA Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Góral absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 12 marca 2008 roku do 4 lipca 2008 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA Nr 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Konradowi Marchlewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 7 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA Nr 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanawia zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 14 148 871,45 zł (czternaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych czterdzieści pięć groszy) podzielić w następujący sposób:

 • zysk za rok obrotowy 2008 w wysokości 14 035 641,06 zł (czternaście milionów trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych sześć groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy tj. wypłacić dywidendę w kwocie 0,42 zł (czterdzieści dwa grosze) na jedną akcję.
 • zysk za rok obrotowy 2008 w wysokości 113 230,39 zł (sto trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych trzydzieści dziewięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

 

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 26 maja 2009 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2009 roku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 maja 2009r.
w sprawie zmian Statutu Spółki


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dokonaniu następujących zmian Statutu Spółki:

 

1. Skreśla się w całości §5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

 

§ 5 Przedmiot działalności Spółki
1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej i badawczo - rozwojowej, w szczególności w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności - PKD):
a) 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;
b) 22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji;
c) 32.30.B. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem;
d) 33.20.B. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych;
e) 51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
f) skreślony
g) 51.85.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych;
h) 51.86.Z Sprzedaż hurtowa części elektronicznych;
i) 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa;
j) 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego;
k) 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej;
l) 52.63.A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową;
m) 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana;
n) 64.20.A Telefonia stacjonarna i telegrafia;
o) 64.20.B Telefonia ruchoma;
p) 64.20.C; Transmisja danych;
q) 64.20.D Radiokomunikacja;
r) 64.20.E Radiodyfuzja;
s) 64.20.F Telewizja kablowa;
t) 64.20.G Działalność telekomunikacyjna pozostała;
u) 70.1 Obsługa nieruchomości na własny rachunek;
v) 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
w) 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
x) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek;
y) 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie;
z) 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego;
aa) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych;
bb) 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń;
cc) 71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego;
dd) 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego;
ee) 72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania;
ff) 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała;
gg) 72.30.Z Przetwarzanie danych;
hh) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych;
ii) 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych księgujących i sprzętu komputerowego;
jj) 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką;
kk) 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych;
ll) 73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
mm) 74.14 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
nn) 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane;
oo)93.05.B Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.


3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.

 

2. Postanowienia §5 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

 

„§ 5 Przedmiot działalności Spółki
1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej i badawczo - rozwojowej, w szczególności w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności - PKD):
a) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
b) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
c) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
d) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),
e) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
f) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),
g) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2),
h) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.3),
i) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.4),
j) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
k) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
l) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
m) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
n) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
o) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
p) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
q) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
r) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
s) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
t) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
u) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
v) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),
w) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),
x) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
y) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
z) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
aa) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),
bb) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),
cc) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
dd) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
ee) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
ff) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
gg) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
hh) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
ii) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
jj) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
kk) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
ll) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
mm) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
nn) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
oo) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
pp) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
qq) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
rr) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
ss) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
tt) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
uu) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
vv) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
ww) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
xx) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
yy) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
zz) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
aaa) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
bbb) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
ccc) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
ddd) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
eee) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
fff) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
ggg) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
hhh) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
iii) Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z),
jjj) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
kkk) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
lll) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
mmm) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
nnn) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),
ooo) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
ppp) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
qqq) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
rrr) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),
sss) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.

3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych."

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)