Raport 17/2016

Data: 13.01.2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017

Raport Bieżący nr 1/2017 z dnia 13.01.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

Raport roczny za rok 2016

  • Jednostkowy raport roczny - 2017-03-03


Raport półroczny I półrocze 2017

  • Jednostkowy raport półroczny - 2017-08-03


Raporty kwartalne

  • Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2017 - 2017-04-27
  • Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2017 - 2017-10-26

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).