Raport 18/2008

Data: 25.04.2008

Podpisanie umów w sprawie objęcia Akcji serii D z Akcjonariuszami Anica System S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 25 kwietnia 2008 roku zostały podpisane umowy w sprawie objęcia Akcji Serii D z Akcjonariuszami Spółki Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000041492.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 22 kwietnia 2008 r. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru poprzez emisję 4.804.279 (cztery miliony osiemset cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 (pięć) zł. każda za cenę emisyjną 12 (dwanaście) zł. za jedna akcję w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 1.779.420 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć czterysta dwadzieścia) akcji Anica System S.A. o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda, stanowiących 39,44% kapitału zakładowego tej Spółki.

 

Wartość umowy wynosi 24.021.395 (dwadzieścia cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) zł. i przekracza 10% kapitałów własnych Asseco Business Solutions S.A. Na tej podstawie umowa uznana została za umowę znaczącą w rozumieniu § 2 ust. 51 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz .U. 05.209.1744).

 

W związku z powyższym Asseco Business Solutions S.A. posiada 4.511.835 (cztery miliony pięćset jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji Anica System S.A. co stanowi 100% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Anica System S.A.


PODSTAWA PRAWNA: Podstawa prawna: § 5 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz .U. 05.209.1744).