Raport 18/2009

Data: 15.05.2009

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 maja 2009 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 14 148 871,45 zł (czternaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych czterdzieści pięć groszy) podzielić w następujący sposób:

 

  • zysk za rok obrotowy 2008 w wysokości 14 035 641,06 zł (czternaście milionów trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych sześć groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy tj. wypłacić dywidendę w kwocie 0,42 zł (czterdzieści dwa grosze) na jedną akcję. Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje tj: 33 418 193 akcje (trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy akcje).
  • zysk za rok obrotowy 2008 w wysokości 113 230,39 zł (sto trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych trzydzieści dziewięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustalaliło dzień dywidendy na dzień 26 maja 2009 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2009 rokuu.

 

Podstawa Prawna: § 38 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)