Raport 19/2008

Data: 30.04.2008

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Spółka otrzymała informację o dokonaniu w dniu 30 kwietnia 2008r. przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. w wyniku emisji 4.804.279 (cztery miliony osiemset cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 1.779.420 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji Anica System S.A. o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.
Po podwyższeniu kapitał zakładowy Asseco Business Solutions S.A. wynosi 167 090 965,00 (sto sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 33.418.193 (trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcje o wartości 5 złotych każda, dających łącznie 33.418.193 (trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Kapitał zakładowy dzieli się na:

• 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
• 13.013.914 akcji zwykłych na okaziciela serii B
• 5.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
• 4.804.279 akcji zwykłych na okaziciela serii D

 

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744)