Raport 19/2009

Data: 21.05.2009

Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 maja 2009 roku, Akcjonariusz ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów. ASSECO POLAND S.A. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 73,55% głosów obecnych na Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów.

 

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 21.113.449 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.

 

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).