Raport 2/2012

Data: 26.01.2012

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.

Raport roczny za rok 2011

Jednostkowy raport roczny - 2012-03-07

Raport półroczny I półrocze 2012

Jednostkowy raport półroczny - 2012-08-13

Raporty kwartalne
Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2012 - 2012-05-07
Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2012 - 2012-11-05

 

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).