Raport 2/2014

Data: 06.03.2014

Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie informuje, że w dniu 6 marca 2014 r. podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji Radzie Nadzorczej Spółki i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki za rok 2013 w wysokości 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję. Część zysku netto za rok obrotowy 2013 przeznaczona na dywidendę wynosi 26 734 554,40 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 94 148,12 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych dwanaście groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).