Raport 2/2016

Data: 03.03.2016

Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015

Raport Bieżący nr 2/2016 z dnia 03.03.2016

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia zaproponować Radzie Nadzorczej Spółki i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2015 przeznaczona na dywidendę wynosi 33 418 193,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote zero groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 90 687,58 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.