Raport 2/2019

Data: 27.02.2019

Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

Raport Bieżący nr 2/2019 z dnia 27.02.2019

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, że w dniu 27 lutego 2019 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2018 przeznaczona na dywidendę wynosi 50 127 289,50 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 12 441 391,43 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści czterdzieści trzy grosze) Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Zarządu, proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR).