Raport 2/2022

Data: 01.03.2022

Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

Raport Bieżący nr 2/2022 z dnia 01.03.2022

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka") informuje, że w dniu 1 marca 2022 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 2,12 zł (słownie: dwa złote dwanaście groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2021 przeznaczona na dywidendę wynosi 70 846 569,16 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych szesnaście groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 9 801 264,94 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Zarządu, proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR).