Raport 2/2023

Data: 18.01.2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023

Raport Bieżący nr 2/2023 z dnia 18.01.2023

  

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.


Raport roczny za rok 2022

Jednostkowy raport roczny - 2023-03-01


Raport półroczny I półrocze 2023

Jednostkowy raport półroczny - 2023-08-03


Raporty kwartalne

Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2023 - 2023-04-27

Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2023 - 2023-10-26

 

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)