Raport 20/2008

Data: 30.04.2008

Rejestracja zmian statutu Spółki - tekst jednolity statutu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 roku, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym informuje, iż 30 kwietnia 2008r. Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2008 roku.
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje w załączeniu zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki oraz ustalony tekst jednolity Statutu Asseco Business Solutions S.A.


PODSTAWA PRAWNA: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005.184.1539)