Raport 21/2017

Data: 17.05.2017

Informacja o kandydacie Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Raport Bieżący nr 21/2017 z dnia 17.05.2017

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS") działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Asseco BS, informuje, że do Asseco BS została zgłoszona przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, akcjonariusza spółki Asseco BS, kandydatura Pana Piotra Stępniaka na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Asseco BS. Jednocześnie Asseco BS informuje, iż kandydat wyraził pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Asseco BS, złożył oświadczenie na członka Rady Nadzorczej. W załączeniu do raportu bieżącego Asseco BS przedstawia CV oraz oświadczenie kandydata.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 pkt 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).