Raport 32/2017

Data: 11.08.2017

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport Bieżący nr 32/2017 z dnia 11.08.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. otrzymał zawiadomienie w związku z art. 69 ust. 2  pkt 1 ppkt a i ust. 4 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639 tj. z dnia 2016.10.07)), iż w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki, zawartych w dniu 4 sierpnia 2017 roku AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE"), zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 10%.

Przed dokonaniem rozliczenia ww. transakcji, na dzień 7 sierpnia 2017 roku Aviva OFE posiadał 3.337.022 sztuk akcji Spółki, stanowiących 9,99% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 3.337.022 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,99% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu rozliczenia wyżej wymienionych transakcji, na dzień 8 sierpnia 2017 roku Aviva OFE posiada 3.468.455 sztuk akcji Spółki, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 3.468.455 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 10,38% ogólnej liczby głosów.

Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. Aviva OFE dopuszcza możliwość dalszego zwiększania zaangażowania w Spółkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia w celu osiągniecia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat otwartego funduszu emerytalnego. Jednocześnie Aviva OFE poinformowała, że zgodnie z przepisami Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i przepisami szczególnymi wydanymi na mocy tej ustawy, zaangażowanie Aviva OFE nie może przekroczyć 20% w kapitale zakładowym Spółki. Aviva OFE nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź ryzyka inwestycji.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).