Raport 22/2008

Data: 08.05.2008

Zmiana dotychczas posiadanego udziału Pioneer Pekao Investment Management S.A. w kapitale zakładowym Asseco Business Solutions S.A.

I
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 7 maja 2008 roku otrzymał od Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie w trybie art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539) o spadku łącznego zaangażowania wszystkich Klientów PPIM (w zakresie portfeli zarządzanych przez PPIM) do poziomu 4,35% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie.

 

Według tego zawiadomienia wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM), w wyniku rejestracji w dniu 30 kwietnia 2008r. podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadają 1 455 000 akcji, co stanowi 4,35% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 1 455 000 głosów, co stanowi 4,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A.

 

Przed rejestracją w dniu 30 kwietnia 2008r. podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) posiadali 1 455 000 akcji, co stanowiło 5,08% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 1 455 000 głosów, co stanowiło 5,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A.


II
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 22 listopada 2007 roku otrzymał od Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539), zawiadomienie o spadku zaangażowania zarządzanych przez PPIM funduszy: Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej do poziomu 4,29% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A. w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli tych funduszy zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie.

 

Według tego zawiadomienia reprezentowane przez PPMI fundusze inwestycyjne utworzone przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.: Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej, w wyniku rejestracji w dniu 30 kwietnia 2008r. podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadają 1 434 166 akcji, co stanowi 4,29% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 1 434 166 głosów, co stanowi 4,29% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A.

Przed rejestracją w dniu 30 kwietnia 2008r. podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ww. fundusze inwestycyjne Pioneer utworzone przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały 1 434 166 akcji, co stanowiło 5,01% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 1 434 166 głosów, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A.


PODSTAWA PRAWNA
: Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539)