Raport 23/2011

Data: 21.10.2011

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 20 października 2011 r. w Lublinie powołało do składu Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. Pana Grzegorza Ogonowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej


Pan Grzegorz Ogonowski jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1995 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1995-1996 był kierownikiem działu (stanowisko: makler papierów wartościowych) w Biurze Maklerskim „Arabski i Gawor" w Krakowie. Od roku 1996 przez trzy lata pracował jako makler papierów wartościowych w Centrali Biura Maklerskiego BPH S.A.W latach 1999-2001 zajmował stanowisko dyrektora wykonawczego w spółce Comarch S.A. W latach 2003 - 2007 Członek Rady Nadzorczej w spółce Emax S.A., w latach 2007 - 2008 Członek Rady Nadzorczej w spółce Sygnity S.A. od roku 2005 Członek Rady Nadzorczej w spółce Ceramika - Nowa Gala S.A. Od roku 2002 prowadzi w zakresie doradztwa gospodarczego i informatycznego działalność gospodarcza pod nazwą „MGC Doradztwo Gospodarcze". Od roku 2010 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki MDM NT spółka z o.o. Obecnie Pan Grzegorz Ogonowski pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce MDM S.A. oraz spółce MGS spółka z o.o.


Pan Grzegorz Ogonowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.


Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)