Raport 23/2012

Data: 20.06.2012

Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 czerwca 2012 r. doręczone zostało do Spółki oświadczenie o rezygnacji Pana Adama Górala z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. Rezygnacja staje się skuteczna z dniem 30 czerwca 2012 r.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259.