Raport 25/2008

Data: 16.05.2008

Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Asseco Business Solutions S.A., informuje o wygaśnięciu w dniu 15 maja 2008 roku mandatu Pana Jarosława Adamskiego Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.. Pan Jarosław Adamski wchodził w skład Rady Nadzorczej od 29 grudnia 2005 r. Kadencja Pana Jarosława Adamskiego trwa do dnia 29 grudnia 2008 r. a mandat Pana Jarosława Adamskiego, jako Członka Rady Nadzorczej, wygasł z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 rok tj. dnia 15 maja 2008 roku.
W wyniku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Zarząd Asseco Business Solutions S.A zwołał na dzień 27 czerwca 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została przekazana do publicznej wiadomości Raportem Bieżącym numer 24/2008 z dnia 16 maja 2008 roku.

 

PODSTAWA PRAWNA: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005.184.1539)