Raport 25/2009

Data: 28.07.2009

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 28 lipca 2009 r. Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w związku z treścią art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, podjęła uchwałę o wyborze Ernst § Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2009 roku.

 

Umowa zostanie zawarta na dokonanie przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za pierwsze półrocze 2009 roku.

 

Asseco Business Solutions S.A. korzystało z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. w zakresie wykonania weryfikacji sprawozdań finansowych dla celów połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Safo Sp. z o.o. i Wa-pro Sp. z o.o. ,w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań finansowych dla celów konsolidacji wyników w Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A., w zakresie wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok, w zakresie dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku oraz w zakresie wykonania badania rocznego: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A za 2008 rok.

 

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

 

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).