Raport 26/2012

Data: 26.06.2012

Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259), zwołuje na dzień 25 lipca 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:

  1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 lipca 2012r;
  2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 25 lipca 2012 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).