Raport 27/2009

Data: 16.11.2009

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 16 listopada 2009 r. doręczone zostało do Spółki oświadczenie Asseco Poland S.A., akcjonariusza Spółki posiadającego 15.528.570 sztuk akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 46,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawnionego na podstawie postanowień § 13 ust. 3 pkt 1 Statutu Asseco Business Solutions S.A. do odwoływania i powoływania 3 członków Rady Nadzorczej Spółki o powołaniu w dniu 16 listopada 2009 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Pawłowicza.

 

Pan Adam Pawłowicz jest absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie ekonomii i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz uzyskał dyplom MBA na Uniwersytecie Calgary w Kanadzie. Pan Adam Pawłowicz posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu, marketingu i komunikacji.

 

W latach 1987-1993 był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Gdańskim. Od roku 1989 przez dziewięć lat pracował jako dziennikarz prasowy i telewizyjny, współtworząc programy informacyjne, programy publicystyczne i filmy dokumentalne. W latach 1999-2001 pełnił funkcję Prezesa Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Następnie rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora w kancelarii prawniczej White&Case, z którą związany był w latach 2002-2005. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie. Obecnie Pan Adam Pawłowicz pełni funkcję Wiceprezesa Polsko - Japońskiego Komitetu Gospodarczego.

 

Pan Adam Pawłowicz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

 

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)