Raport 27/2012

Data: 02.07.2012

Zmiana funkcji Członków Rady Nadzorczej

W nawiązaniu do raportu bieżącego 24/2012 z dnia 20.06.2012 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 2 lipca 2012 r. Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. podjęła uchwałę o wyborze Pana Romualda Rutkowskiego Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. oraz podjęła uchwałę o wyborze Pana Adama Górala Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).