Raport 28/2008

Data: 12.06.2008

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 27.06.2008 roku wraz z uzasadnieniem

UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


§ 1

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie
art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

..........................................

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uzasadnienie:

Stosownie do postanowień art. 409 § 1 ksh oraz §19 ust.1 Statutu Spółki, po otwarciu obrad Walnego
Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady. Przewodniczący
kieruje obradami Walnego Zgromadzenia oraz podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych.


UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad


§ 1


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr _/2008 z dnia ....2008 roku w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności;
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał;
6. Przyjęcie porządku obrad;
7. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej;
9. Zamknięcie Zgromadzenia.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uzasadnienie:
Uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z uprawnienia akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w zakresie zmian porządku obrad Walnego Zgromadzenia zaproponowanego przez Zarząd Spółki.


UCHWAŁA Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej


§ 1

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:

 

1.............................................................

 

2.............................................................

 

3.............................................................


§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uzasadnienie:
Stosownie do postanowień części IV. Kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zarządza po przyjęciu funkcji wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania.


UCHWAŁA Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej


§ 1

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanawia
w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki

................................................ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uzasadnienie:

W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Adamskiego oraz stosownie do postanowień art. 385 § 2 ksh oraz §13 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd jest zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.


UCHWAŁA Nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej


§1

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanawia, że od dnia 1 sierpnia 2008 roku każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia
z tytułu wykonywania swoich obowiązków.

§2

 

Ustala się następujące kwoty miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:
a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie w kwocie brutto 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych);
b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie w kwocie brutto 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych);
c) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - wynagrodzenie w kwocie brutto 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uzasadnienie:
Stosownie do przepisu art. 392 § 1 ksh Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Zgodnie z częścią I ust. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wynagrodzenia Członków organów Spółki powinny wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinny odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych. Wysokość wynagrodzeń przewidzianych w projekcie uchwały spełnia powyższe warunki.


PODSTAWA PRAWNA: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).