Raport 28/2012

Data: 02.07.2012

Powołanie Członka Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 2 lipca 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 10 pkt 8 oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki powołała Pana Jarosława Adamskiego na Członka Zarządu bieżącej kadencji. Powołanie Członka Zarządu jest dokonywane na czas określony, do dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 25 lipca 2012 r. w przedmiocie zmiany § 14 ust. 2 Statutu ustalającej mniejszą niż 4 liczbę minimalną Członków Zarządu Spółki. W dniu rejestracji opisanej w zdaniu poprzednim Członek Zarządu Pan Jarosław Adamski zostaje odwołany z pełnienia funkcji Członka Zarządu, a tym samym jego mandat wygasa.

Jarosław Adamski ma 37 lat. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyplom na wydziale ekonomiki produkcji. W latach 1995-1998 pracował jako starszy konsultant w firmie doradczej EVIP Doradztwo Ekonomiczne Sp. z o.o. W latach 1998-1999 zatrudniony jako specjalista w Pionie Rynku Kapitałowego w Domu Maklerskim BIG-BG S.A. (Millennium S.A.), następnie od 1999 r. w Softbank S.A. na stanowisku Dyrektora Kontrolingu Korporacyjnego, a później Dyrektora Nadzoru Właścicielskiego. Obecnie pracuje w Asseco Poland SA (po fuzji z Softbank S.A.) jako Zastępca Dyrektora Biura Zarządu ds. Ekonomicznych i doradca Prezesa Zarządu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał przy realizacji projektów prywatyzacyjno-restrukturyzacyjnych na zlecenie Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, w tym Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy PHARE, a także podmiotów prywatnych. Uczestniczył w wielu projektach związanych z wprowadzeniem Spółek na rynek GPW, nadzorował również projekty typu „start up" min. dla expander i Radio PiN oraz prace nad reorganizacją aktywów w ramach Grupy Kapitałowej. Sprawował kontrolingowy i korporacyjny nadzór właścicielski nad działalnością Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Zasiadał w Radach Nadzorczych Spółek Asseco Systems Sp. z o.o., ZUI NOVUM Sp. z o.o., Epsilio S.A., FIN FIN S.A. (expander), aktualnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Asseco Poland S.A., Koma Nord Sp. z o.o., SAWAN Grupa Softbank S.A. Do 20 czerwca 2012 r. Członek Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Poza wymienionymi powyżej, w okresie poprzednich pięciu lat pan Jarosław Adamski nie był wspólnikiem/akcjonariuszem żadnej innej spółki kapitałowej/osobowej, nie pełnił też funkcji członka organów w innych spółkach kapitałowych/osobowych oraz nie wykonywał działalności, która może mieć istotne znaczenie dla Spółki.

Pan Jarosław Adamski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).