Raport 3/2009

Data: 15.01.2009

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. na dzień 27 lutego 2009 r.

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Zgromadzenie") na dzień 27.02.2009 roku na godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  5. Przyjęcie porządku obrad;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze Spółką Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie;
  7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze, którzy pragną uczestniczyć w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2009 roku, zobowiązani są złożyć w Biurze Zarządu Spółki, które mieści się w budynku przy ul. Jana Olbrachta 94 w Warszawie, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi najpóźniej do dnia 19 lutego 2009 roku do godz. 18.00.
Zgodnie z przepisem art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Lublinie oraz w Biurze Zarządu w Warszawie przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z przepisem art. 407 §2 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem na żądanie Akcjonariusza.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

 

Podstawa Prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).