Raport 3/2011

Data: 18.03.2011

Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący nr 3/2011 z dnia 18.03.2011

 

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 20 kwietnia 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

 

Załączniki do niniejszego raportu:


1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 20 kwietnia 2011 r.;
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2010 i oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto z działalności za rok obrotowy 2010 w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu.


Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)