Raport 3/2019

Data: 27.02.2019

Powołanie Członków Zarządu Asseco Business Solutions na nową czteroletnią kadencję

Raport Bieżący nr 3/2019 z dnia 27.02.2019 

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie § 13 ust. 10 pkt 8) Statutu Spółki oraz art. 369 § 1 KSH, w związku z postanowieniami § 14 ust. 2 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2019 r. powołała na nową czteroletnią kadencję (obejmującą lata 2019 – 2023) Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w składzie:

1. Wojciech Barczentewicz – Prezes Zarządu

2. Piotr Masłowski – Wiceprezes Zarządu

3. Andreas Enders – Wiceprezes Zarządu

4. Mariusz Lizon – Członek Zarządu

Wszystkie osoby wchodziły w skład Zarządu poprzedniej kadencji.

Życiorysy powołanych Członków Zarządu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez powołanych Członków Zarządu, żaden z powołanych Członków Zarządu nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Asseco Business Solutions S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto żaden z powołanych Członków Zarządu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)