Raport 3/2023

Data: 06.02.2023

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

  

Raport Bieżący nr 3/2023 z dnia 06.02.2023


Zarząd Asseco Business Solutions S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 3 lutego 2023 r. otrzymał od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Towarzystwo), zarządzającego Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (Generali OFE) i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (Generali DFE) zawiadomienie w trybie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Towarzystwo) zarządzające Generali OFE i Generali DFE, poinformowało, iż w wyniku przejęcia w dniu 1 lutego 2023 r. zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (NNLife OFE) oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (NNLife DFE), na podstawie art. 66 ust. 1 i 6 oraz art. 68 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 2022 r. poz. 2342 z późn. zm.), udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów spółki Asseco Business Solutions S.A. na rachunkach funduszy: Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE oraz NNlife DFE (zwanych łącznie Funduszami) przekroczył próg 10%.


Przed przejęciem zarządzania:

Łącznie Generali OFE i Generali DFE posiadały 0 akcji Spółki, co stanowiło 0,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 0,00% udziału w ogólnej liczbie głosów.

 

Łącznie NNLife OFE i NNLife DFE posiadały 3 560 531 akcji Spółki, co stanowiło 10,65% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3 560 531 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,65% udziału w ogólnej liczbie głosów.

 

Po przejęciu zarządzania:

Fundusze Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE i NNLife DFE posiadają łącznie 3 560 531 akcji Spółki, co stanowi 10,65% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3 560 531 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 10,65% udziału w ogólnej liczbie głosów.

 

W tym NNLife OFE posiada 3 560 531 akcji, stanowiących 10,65% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3 560 531 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 10,65% udziału w ogólnej liczbie głosów.

 

Jednocześnie Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Towarzystwo) poinformowało, że:

 

  • nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy, 
  • liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby Fundusze uprawnione lub zobowiązane jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero, 
  • liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero, 
  • łączna suma liczby głosów Funduszy obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 wynosi 3 560 531 co stanowi 10,56 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm)