Raport 30/2008

Data: 17.06.2008

Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii D

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w dniu 17 czerwca 2008 r. otrzymał Uchwałę Nr 356/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW") z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych Spółki.

 

Zgodnie z treścią uchwały Zarząd KDPW, działając na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu KDPW, po rozpatrzeniu wniosku Spółki, postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 4.804.279 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 5 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLABS0000018, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLABS0000018, przez Spółkę prowadzącą ten rynek z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Spółkę Asseco Business Solutions S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLABS0000018, przez Spółkę prowadzącą ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.
Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLABS0000018 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji będzie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

 

PODSTAWA PRAWNA: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).