Raport 30/2009

Data: 11.12.2009

Zmiana dotychczas posiadanego udziału ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w kapitale zakładowym Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 11 grudnia 2009 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, że w wyniku zbycia przez ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Średnich i Małych Spółek, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 oraz ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty akcji Asseco Business Solutions S.A. łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A. posiadanych przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. spadła poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A. było zbycie akcji Asseco Business Solutions S.A. w dniu 11 grudnia 2009 r.

 

Według tego zawiadomienia przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 2 928 413 szt. akcji Asseco Business Solutions S.A., co stanowiło 8,76 % kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A., Przed zmianą udziału akcję będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dawały łącznie 2 928 413 głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., co stanowiło 8,76 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A.

 

Na dzień 11 grudnia 2009 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 692 413 szt. akcji Asseco Business Solutions S.A., co stanowi 2,07 % kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A.

 

Na dzień 11 grudnia 2009 r. akcje Asseco Business Solutions S.A. będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dają łącznie 692 413 głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., co stanowi 2,07 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A.


Podstawa Prawna: Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539)