Raport 33/2008

Data: 06.06.2008

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2008 r. w Lublinie:

 

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Asseco Business Solutions" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

§ 1

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Andrzeja Gerlacha.


§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Asseco Business Solutions" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

 

§ 1

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:

1. Sylwię Makowską
2. Arkadiusza Głowackiego
3. Magdalenę Miler-Wiśniewską

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Asseco Business Solutions" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

 

§ 1

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 106 (2955) z dnia 2 czerwca 2008 r., poz. 7107 w następującym brzmieniu:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności;
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał;
6. Przyjęcie porządku obrad;
7. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej;
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Asseco Business Solutions" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

 

§ 1

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanawia
w głosowaniu tajnym powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Jarosława Adamskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.


§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Asseco Business Solutions" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej

 

§1

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanawia, że od dnia 1 sierpnia 2008 roku każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków.

 

§2

 

Ustala się następujące kwoty miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:

 

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie w kwocie brutto 7000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych);
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie w kwocie brutto 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych);
3. pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - wynagrodzenie w kwocie brutto 3000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


PODSTAWA PRAWNA
: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).