Raport 33/2012

Data: 09.10.2012

Rejestracja zmian statutu Spółki - tekst jednolity statutu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym informuje, iż 5 października 2012 roku Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 25 lipca 2012 roku.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje w załączeniu zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki oraz ustalony tekst jednolity Statutu Asseco Business Solutions S.A.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005.184.1539).