Raport 34/2008

Data: 27.06.2008

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 27.06.2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanowiło w skład Rady Nadzorczej Spółki powołać Pana Jarosława Adamskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

 

Jarosław Adamski ma 37 lat. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyplom na wydziale ekonomiki produkcji. W latach 1995-1998 pracował jako starszy konsultant w firmie doradczej EVIP Doradztwo Ekonomiczne Sp. z o.o. W latach 1998-1999 zatrudniony jako specjalista w Pionie Rynku Kapitałowego w Domu Maklerskim BIG-BG S.A. (Millennium S.A.), następnie od 1999 r. w Softbank S.A. na stanowisku Dyrektora Kontrolingu Korporacyjnego, a później Dyrektora Nadzoru Właścicielskiego. Obecnie pracuje w Asseco Poland SA (po fuzji z Softbank S.A.) jako Zastępca Dyrektora Biura Zarządu ds. Ekonomicznych i doradca Prezesa Zarządu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał przy realizacji projektów prywatyzacyjno-restrukturyzacyjnych na zlecenie Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, w tym Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy PHARE, a także podmiotów prywatnych. Uczestniczył w wielu projektach związanych
z wprowadzeniem Spółek na rynek GPW, nadzorował również projekty typu „start up" min. dla expander i Radio PiN oraz prace nad reorganizacją aktywów w ramach Grupy Kapitałowej. Sprawował kontrolingowy i korporacyjny nadzór właścicielski nad działalnością Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Zasiadał w Radach Nadzorczych Spółek Asseco Systems Sp. z o.o., ZUI NOVUM Sp. z o.o., Epsilio S.A., FIN FIN S.A. (expander), aktualnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Asseco Poland S.A., Koma Nord Sp. z o.o., SAWAN Grupa Softbank S.A.

 

Poza wymienionymi powyżej, w okresie poprzednich pięciu lat pan Jarosław Adamski nie był wspólnikiem/akcjonariuszem żadnej innej spółki kapitałowej/osobowej, nie pełnił też funkcji członka organów w innych spółkach kapitałowych/osobowych oraz nie wykonywał działalności, która może mieć istotne znaczenie dla Spółki.

 

Pan Jarosław Adamski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).