Raport 36/2017

Data: 21.09.2017

Rejestracja zmian statutu Spółki - tekst jednolity statutu

Raport Bieżący nr 36/2017 z dnia 21.09.2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 22 maja 2017 roku, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym informuje, że w dniu 21.09.2017 r. otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.08.2017 r. o wpisie zmiany Statutu Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 22 maja 2017 roku.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje w załączeniu zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki oraz ustalony tekst jednolity Statutu Asseco Business Solutions S.A.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005.184.1539).