Raport 37/2008

Data: 07.07.2008

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym doręczone zostało do Spółki oświadczenie Asseco Poland S.A., akcjonariusza Spółki posiadającego 15.528.570 sztuk akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 46,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawnionego na podstawie postanowień § 13 ust. 3 pkt 1 Statutu Asseco Business Solutions S.A. do odwoływania i powoływania 3 członków Rady Nadzorczej Spółki o powołaniu w dniu 7 lipca 2008 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki i do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Konrada Michała Marchlewskiego.

 

Pan Konrad Michał Marchlewski, lat 39. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek Inwestycje i Nieruchomości) oraz doktorem nauk ekonomicznych. Od 1993 roku pracuje na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości, początkowo jako asystent, następnie od 1998 jako adiunkt. W latach 2000 - 2001 był wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi a od 2004 roku wykłada w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Był stypendystą w 1992 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu oraz w 1994 na Uniwersytecie Katolickim Nijmegen w Holandii. W 1999 r. pracował jako Doradca Ministra Gospodarki w zespole ekspertów zajmującym się prywatyzacją sektorową w Polsce. W Banku Przemysłowym S.A. w latach: 1995 - 1998 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Bankowości Inwestycyjnej, 1998 - 2001 pełnił funkcję Dyrektora Banku odpowiedzialnego za pion finansowy: Departament Rynków Finansowych: Wydział Bankowości Inwestycyjnej, Wydział Skarbu, Wydział Rozliczeń, Departament Dewizowy, 2001 - 2002 pełnił funkcję Dyrektora Banku odpowiedzialnego za pion biznesu: Departament Restrukturyzacji, Departament Sprzedaży, Departament Dewizowy. W 2002 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych Invar & Biuro System S.A.. W latach 2003 - 2007 Dyrektor finansowy Atlas Sp. z o.o. a od września 2007 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu niniejszej spółki.
Od roku 1995 r. do lipca 2008 r. był członkiem Rady Nadzorczej Famas S.A. w Łodzi, BP Real Nieruchomości S.A., Gipsitech Sp. z o.o. w Koninie, Izohan Sp. z o.o. w Gdyni, Invar & Biuro System S.A., Biurosystem S.A., Invar Consulting Sp. z o.o., BP Telerwis S.A., BTUiR „Heros-Life", Polski Dom Maklerski S.A. w Warszawie, Nowa Dolina Nidy Sp. z o.o., Grudzień Las Sp. z o.o..

 

Konrad Michał Marchlewski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.


PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209,