Raport 37/2017

Data: 05.10.2017

II zawiadomienie o zamiarze połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Macrologic S.A.

Raport Bieżący nr 37/2017 z dnia 05.10.2017

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka"), działając na podstawie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH") niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Macrologic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w dniu 12 września 2017 roku na stronie internetowej www.assecobs.pl i udostępnionym do publicznej wiadomości do czasu zakończenia walnego zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu.

Jednocześnie Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że Spółka - w oparciu o przepis art. 505 § 31 KSH - nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej www.assecobs.pl w zakładce: O firmie, kategorii: Pressroom, sekcji: Aktualności, następujące dokumenty z art. 505 § 1 KSH:
1) Plan Połączenia;
2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów łączących się Spółek z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
3) projekty uchwał walnych zgromadzeń o połączeniu Spółek;
4) ustalenie wartości majątku spółki Przejmowanej - Macrologic S.A. na dzień 31 sierpnia 2017 r.;
5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej - Macrologic S.A. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2017 roku.

Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.