Raport 38/2008

Data: 08.07.2008

Podsumowanie Emisji Akcji Serii D Asseco Business Solutions S.A.

Asseco Business Solutions S.A., na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazuje informacje stanowiące podsumowanie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki („Akcje Serii D"), oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §. 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 22 kwietnia 2008 r. podjęło na podstawie art. 432 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 Statutu Spółki uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru poprzez emisję 4.804.279 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5,00 złotych każda („Akcje Serii D") skierowaną do 19 osób fizycznych - Akcjonariuszy Anica System S.A. w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.779.420 akcji Anica System S.A. reprezentujących 39,44% ogólnej liczby akcji Anica System S.A. Emisja Akcji Serii D nie była przeprowadzana w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie") ze względu na fakt oferowania Akcji Serii D jedynie do 19 osób fizycznych. Zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii D nie było wymagane.

 

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Asseco Business Solutions S.A. w dniu 25 kwietnia zawarła w trybie art. 431 §. 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych umowy w sprawie objęcia Akcji Serii D (patrz raport bieżący nr 18/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r.).

2. Data przydziału papierów wartościowych:
Akcje Serii D zostały objęte przez osoby uprawnione w dniu 25 kwietnia 2008 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Objęto 4.804.279 Akcji Serii D.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy
Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
Objęto 4.804.279 Akcji Serii D

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
Objęto 4.804.279 Akcji Serii D.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
Cena za 1 Akcję Serii D wynosiła 12,00 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Akcje Serii D zostały objęte przez 19 osób uprawnionych wskazanych w załączniku nr 2 do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 kwietnia 2008 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 15/2008 z dnia 22 kwietnia 2008r.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje Serii D zostały zaoferowane i objęte przez 19 osób uprawnionych wskazanych w załączniku nr 2 do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 kwietnia 2008 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 15/2008 z dnia 22 kwietnia 2008r.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez emitenta.
Nie dotyczy - nie zawarto umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży
Wartość emisji Akcji serii D wyniosła 57.651.348,00 zł

12. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii D:
Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły
804.806,68 zł, w tym:
- przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 186.485,16 zł,
- wynagrodzenie subemitentów - 0,00 zł,
- sporządzenie memorandum informacyjnego i koszty doradztwa - 588.096,52zł,
- promocja oferty - 30.225,00 zł.

Koszty emisji pomniejszą kapitał własny powstały z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, jednocześnie obniżając wysokość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (w sprawozdaniu finansowym w bilansie odpowiednio po stronie pasywów w kapitałach własnych oraz po stronie aktywów obrotowych).

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii D przypadający na jedną akcję, wyniósł: 0,17 zł (słownie: siedemnaście groszy).


PODSTAWA PRAWNA
: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744)