Raport 38/2017

Data: 26.10.2017

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 26 października 2017 r.

Raport Bieżący nr 38/2017 z dnia 26.10.2017

Zarzad Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 października 2017 r. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 26 października 2017 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).